Skip to main content

Index Geophysics

SLOŽENO KLIZANJE U DOLINI RJEČINE

Item

Title (Dublin Core)

hrv SLOŽENO KLIZANJE U DOLINI RJEČINE
eng COMPLEX LANDSLIDE IN THE RJEČINA RIVER VALLEY

Description (Dublin Core)

hrv U radu su prikazani rezultati istraživanja prve faze složenog klizišta na sjeveroistočnoj padini doline Rječine između brane Valići i naselja Pašac. Bokovi doline oblikovani su u paleogenskom flišu i kvartarnim padinskim tvorevinama. Na vrhovima su zastupljene vapnenačke stijene tvoreći litice. Nastanak istražene kompleksne pojave klizišta predodređen je geološkom gradom i morfogenezom doline Rječine. To je složeno retrogresivno klizište, koje se počelo razvijati od stope prema vrhu kosine. Na padini je otkriveno 13 pojedinačnih kliznih tijela. Klizanjem je zahvaćen materijal padinskih tvorevina i dio kore fizičko-kemijskog raspadanja. Veći dio kliznog tijela saturiran je podzemnom vodom koja se procjeđuje kroz pokrivač po kontaktu s nepropusnom flišnom podlogom. Klizanje je relativno plitko budući da u hidroteh-ničkom tunelu, koji se nalazi ispod nožice klizišta, nisu uočena oštećenja prouzročena klizanjem. Pokrenuti su i megablokovi vapnenačke stijene koji, najvjerojatnije, klize po flišnoj podlozi. To je posebna pojava, netipična za klizišta na flišnim padinama u široj okolici Rijeke. Vapnenačka stijena na litici je jako dezintegrirana, a u njoj su vidljive svježe pukotine. Istraživanja su se sastojala od geodetskih mjerenja, geofizičkih, inženjerskogeoloških i geotehničkih istraživanja. Geodetsko snimanje obavljeno je metodom terestičke fotogrametrije. Rezultati su uspoređeni s aero-snimcima učinjenim godine 1981. Tako su se mogle otkriti promjene morfologije padine u razdoblju od 1981. do 1997. godine. Fotoskice su korištene i za dopunu inženjersko-geološkog kartiranja. Geofizičko mjerenje je obavljeno metodom plitkog seizmičko-refrakcijskog profiliranja.
eng This paper presents the first phase investigation results of the complex landslide situated on north-eastern slope of the Rječina valley, between Valići damm and the village of Pašac. The valley slopes were formed in Paleogene flysch and Quaternary formations. The limestone rocks are present on the top sites, forming the scarps there. The complex landslide formation has been preconditioned by the geological structure and morphogenesis of the Rječina valley. This is the type of complex retrogressive landslide, starting with its development from toe to head. Thirteen individual landslide bodies were discovered on the slope. The material of slope formation and a part of weathering zone is caught by the landsliding. The larger part of landslide body is saturated by underground water penetrating through the covering zone in contact with flysch bedrock. The landsliding is relatively shallow, because there is no visible damage affected by sliding in the hydrotechnical tunnel, situated below the landslide toe. The mega-blocks of the limestone rock have also been moved and, most probably, are sliding down the flysch bedrock. This is a special phenomenon, atypical of the flysch slope landslide type in the area of Rijeka. The limestone rock on a scarp is extremely disintegrated, with new visible fractures in it. The site investigations comprised the surveying, seismic and engineering geological explorations. The surveying was performed by the method of terrestrial photogrammetry. The results are compared with aerial photos from 1981. In this respect, it was possible to discover the changes of slope morphology during the period 1981 — 1997. The photos were also used for the engineering geological mapping supplementation. The seismic surveying was performed by the surface seismic refraction method.

Creator (Dublin Core)

Benac, Čedomir
Arbanas, Željko
Jardas, Branka
Kasapović, Saša
Jurak, Vladimir

Subject (Dublin Core)

hrv stabilnost padine;klizište;fliš;Rijeka
eng slope stability;landslide;flysch;Rijeka

Publisher (Dublin Core)

Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering University of Zagreb

Date (Dublin Core)

1999

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/13437
hrv https://hrcak.srce.hr/file/20610

Source (Dublin Core)

Rudarsko-geološko-naftni zbornik
ISSN 1849-0409 (Online)
Volume 11
Issue 1

Language (Dublin Core)

hrv

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
The author and publisher rights are visible during the submission process, and ethical codex is available at http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/rgn/about/editorialPolicies#custom-0 .

The Bulletin is open access (OA, green model, CC-BY) journal what means that electronic versions of articles are accessible to readers, without any fees or registration.When use, please refer to Creative Commons license (BY type, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ).

Publisher copyright policies & self-archiving is also described at Sherpa organisation web (RoMEO service) based at the University of Nottingham (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/pub/2374/).

All volumes of the Bulletin (from 1989) are available at Hrčak journal pages (http://hrcak.srce.hr/rgn-zbornik?lang=en).