Skip to main content

Index Geophysics

Komasacija zemljišta i ruralni razvoj

Item

Title (Dublin Core)

hrv Komasacija zemljišta i ruralni razvoj
eng Land Consolidation and Rural Development

Description (Dublin Core)

hrv Unapređenje sela i poljoprivredne proizvodnje nužan je proces u očuvanju ruralnog prostora za koji se deklarativno u Republici Hrvatskoj svi zalažu. Postojeće stanje sela i ruralnog prostora nije privlačno za mlade ljude i oni uglavnom napuštaju ta područja. Na selu prevladavaju staračka domaćinstva koja nisu u stanju unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju, a povratak onih koji su ga napustili, u sadašnjim uvjetima, nije vjerojatan. Stoga je potrebno mladim ljudima koji se još uvijek bave poljoprivredom i žele se njome i dalje baviti omogućiti takve uvjete da od svoga rada mogu sigurno i pristojno živjeti. Određena tijela državne, odnosno lokalne vlasti dužna su organizirati i realizirati konkretne projekte za unapređenje različitih oblika poljoprivredne proizvodnje u svakoj regiji, županiji i općini. U našoj državi u ruralnim sredinama prevladavaju veoma mali obiteljski posjedi koji ne mogu osigurati njihovim vlasnicima pristojna primanja, odnosno standard života kakav mladi ljudi očekuju ili, bolje reći, zaslužuju. Osim toga, sve su učestalije pojave suša, a poplave su česte u područjima uz brojne riječne tokove, što dodatno ugrožava skromna primanja seoskih obitelji. Mjera kojom bi se smanjili ili potpuno eliminirali ti problemi je komasacija zemljišta. Intenzivno se provodila na teritoriju Republike Hrvatske u razdoblju nakon 2. svjetskog rata pa sve do njezina osamostaljenja 1991. godine. Razlozi zbog kojih se već dugi niz godina ne provodi komasacija zemljišta nisu poznati, a jedini poznati razlog je nedostatak zakonske regulative. Međutim, činjenica je da bi se stari Zakon o komasaciji zemljišta vrlo lako mogao prilagoditi novim društveno-političkim prilikama, a to ujedno znači da za njegovu izradu i donošenje, zasigurno, ne trebaju proći desetci godina. Ako takvo stanje potraje, u sadašnjim okolnostima, naša ruralna područja bit će sve zapuštenija i siromašnija, a poljoprivredna će proizvodnja sve više zaostajati za onom u zemljama Europske Unije.
eng Rural and agricultural production development is an inevitable process in preserving rural area that everyone in the Republic of Croatia is pleading for. The existing situation in the rural area is not attractive for your people and they mostly abandon these areas. There are old-people households prevailing in the Republic of Croatia that surely cannot improve agricultural production, and the return of those who have abandoned it is hardly to expect. It is therefore inevitable to provide for your people who still want to be active in agriculture further on the conditions that would make it possible for them to live securely and adequately. Certain state bodies, i.e. local authorities are obliged to organise and realise concrete projects for the advance of various types of agricultural production in each region, county and municipality. In our state there are small family estates prevailing in rural regions that cannot secure decent income for their owners, i.e. the life standard that your people expect, or better to say, deserve. Apart from that, droughts and floods appear more and more frequently, and the floods also appear very often in the areas along numerous river courses, which additionally threatens modest incomes in rural families. The measure that would reduce or completely eliminate these problems is land consolidation. Land consolidations have been carried out intensively at the territory of the Republic of Croatia in the period after the 2. Word War and until Croatia became independent in 1991. The reasons for land consolidation not being carried out for such a long time are not known and one of them that can be heard is the lack of legal regulations. The fact is, however, that the old law could easily be adjust to new social and political circumstances, and for the preparation of the new one it would also not be needed the next ten years. In such circumstances our rural areas become more and more neglected and poor, and the agricultural production is falling behind the one in the countries of the European Union.

Creator (Dublin Core)

Ivković, Mira
Barković, Đuro
Baćani, Sanja

Subject (Dublin Core)

hrv komasacija zemljišta; ruralni razvoj; Zakon o komasaciji zemljišta
eng land consolidation; rural development; Land Consolidation Act

Publisher (Dublin Core)

Croatian geodetic society

Date (Dublin Core)

2010

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/64686
hrv https://hrcak.srce.hr/file/96956

Source (Dublin Core)

Geodetski list
ISSN 0016-710X (Print)
ISSN 1849-0611 (Online)
Volume 64 (87)
Issue 4

Language (Dublin Core)

hrv

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
Full-text papers can be used for personal or educational purposes only. Authors' and publisher's copyrights must be acknowledged.