Skip to main content

Index Geophysics

Automatizacija ispitivanja preciznosti nivelira i umjeravanja invarnih nivelmanskih letvi

Item

Title (Dublin Core)

hrv Automatizacija ispitivanja preciznosti nivelira i umjeravanja invarnih nivelmanskih letvi
eng Automation of Testing the Precision of Levels and Calibration of Invar Levelling Staves

Description (Dublin Core)

hrv Određivanje visina metodom geometrijskog nivelmana spada u najpreciznija geodetska mjerenja. U radu su navedene sve pogreške koje utječu na mjerenja u geometrijskom nivelmanu. Detaljno je opisan postupak ispitivanja preciznosti nivelira prema potpunom testu norme HRN ISO 17123-2:2004 (HRN ISO 2004b). Za ispitivanje preciznosti nivelira prema toj normi izrađen je program Nivelir_ISO. Pogreške koje se ne mogu eliminirati u terenskim uvjetima rada jesu pogreška mjerila letve, pogreška neravnomjerno nanesene podjele letve i pogreška određivanja temperaturnoga koeficijenta istezanja invara. Te se pogreške mogu odrediti jedino ispitivanjem i umjeravanjem na komparatoru u Laboratoriju za mjerenja i mjernu tehniku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Postupak umjeravanja invarnih nivelmanskih letvi provodi se prema normi HRN ISO 12858-1:2004 (HRN ISO 2004a). Za automatizaciju umjeravanja na komparatoru izrađen je program KOMPA. Kao izlazni rezultat umjeravanja invarne nivelmanske letve dobije se Izvješće o komparaciji. Obavljena mjerenja u preciznom nivelmanu visoke točnosti potrebno je korigirati za vrijednosti koje su dobivene umjeravanjem para invarnih nivelmanskih letava na komparatoru.
eng The determination of heights by means of the method of geometric levelling belongs to the most precise geodetic measurements. In the paper there are all errors described influencing the measurements in geometric levelling. The procedure of testing the precision of levels according to the complete test of the standard HRN ISO 17123-2:2004 (HRN ISO 2004b) is described in details. For the purpose of testing the precision of levels according to this standard there has been the programme Nivelir_ISO developed. The errors that cannot be eliminated in field conditions are staff scale error, the error of irregularly defined staff scale and the error of determining the invar temperature coefficient. These errors can be determined only by testing and calibrating on the comparator in the Laboratory for Measurements and Measuring Techniques at the Faculty of Geodesy, University of Zagreb. The procedure of calibrating the invar levelling staves is carried out according to the standard HRN ISO 12858-1:2004 (HRN ISO 2004a). For the purpose of automating the calibration on the comparator the programme KOMPA has been developed. As the output result of calibrating the invar levelling staff we obtain the Comparison Report. The performed measurements in precise levelling of high accuracy have to be corrected for the values obtained by calibrating a pair of invar levelling staves on the comparator.

Creator (Dublin Core)

Zrinjski, Mladen
Barković, Đuro
Razumović, Ivan

Subject (Dublin Core)

hrv automatizacija; precizni nivelir; komparator; inkrementalni mjerni sustav; umjeravanje; invarna nivelmanska letva; mjerna nesigurnost
eng automation; precise level; comparator; incremental measuring system; calibration; invar levelling staff; measuring uncertainty

Publisher (Dublin Core)

Croatian geodetic society

Date (Dublin Core)

2010

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/64685
hrv https://hrcak.srce.hr/file/96954

Source (Dublin Core)

Geodetski list
ISSN 0016-710X (Print)
ISSN 1849-0611 (Online)
Volume 64 (87)
Issue 4

Language (Dublin Core)

hrv

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
Full-text papers can be used for personal or educational purposes only. Authors' and publisher's copyrights must be acknowledged.