Skip to main content

Index Geophysics

Konformne projekcije za Hrvatsku s najmanjim apsolutnim linearnim deformacijama

Item

Title (Dublin Core)

hrv Konformne projekcije za Hrvatsku s najmanjim apsolutnim linearnim deformacijama
eng Conformal Map Projections for Croatia with Minimal Absolute Linear Distortions

Description (Dublin Core)

hrv U radu je dan usporedni prikaz postojećih konformnih projekcija za Hrvatsku te nove optimalne konformne projekcije po kriteriju najmanje najveće apsolutne linearne deformacije. U Hrvatskoj su se do sada upotrebljavale, a i ubuduće će se upotrebljavati, Gauss-Krügerova i Lambertova konformna konusna projekcija za potrebe službene kartografije. Prikazan su raspored i veličina deformacija u nekim postojećim varijantama tih projekcija te je dana ocjena najvećih apsolutnih linearnih deformacija. Dane su optimalne varijante tih dviju projekcija. Zatim je istražena primjena stereografske projekcije na područje Hrvatske, što do sada nije istraživalo. Pokazuje se da Gauss-Krügerova i Lambertova konformna konusna projekcija daju približno jednake najveće apsolutne linearne deformacije. Stereografska je projekcija u tom smislu povoljnija. Osim tih standardnih konformnih projekcija istražene su i tzv. adaptabilne konformne projekcije izražene polinomima drugoga do desetog stupnja. Pokazuje se da adaptabilne konformne projekcije postižu znatno manje vrijednosti najvećih apsolutnih linearnih deformacija, što je posljedica nepravilnog oblika područja. Tako je kopneno područje Hrvatske već polinomima šestog stupnja moguće preslikati s najvećom apsolutnom linearnom deformacijom od 1 dm/km. Pod područjem Hrvatske općenito se razmatra državni teritorij i epikontinentalni morski pojas, a iznimno se razmatra i samo kopneno područje Hrvatske. Optimalne varijante nađene su numeričkim postupcima primjenom programskog paketa MATLAB.
eng In this paper the comparison of the existing versions of conformal map projections for Croatia and the new optimal conformal map projections according to the criterion of minimal maximal absolute linear distortion is given. Gauss-Krüger's and Lambert's conformal conic projections were, still are and will be applied for official mapping of the state. The linear distortions in some existing versions of these projections are given together with optimal versions. Next, the application of the stereographic map projection is performed. It is shown that Gauss-Krüger's and Lambert's conformal conic projections are similar according to the criterion. The stereographic map projection is even better in the same sense. Beside these standard conformal map projections, the conformal polynomial projections are also investigated. The degree of the polynominals applied is from 2nd to 10th. It is shown that these projections can give considerably lower absolute linear distortions, caused by irregular shape of the region. For example, the land area of Croatia can be mapped with maximal absolute linear distortion of 1 dm/km with conformal polynomial projection of the 6th degree. As a region of Croatia the state territory with epicontinental sea zone as well as only the continental part of Croatia were accounted. The optimal versions of the map projections were found using numerical approach with application of the software package MATLAB.

Creator (Dublin Core)

Tutić, Dražen

Subject (Dublin Core)

hrv konformne projekcije; kartografske projekcije za Hrvatsku; najmanje apsolutne linearne deformacije
eng conformal map projections; map projections in Croatia; minimal absolute linear distortions

Publisher (Dublin Core)

Croatian geodetic society

Date (Dublin Core)

2010

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/62895
hrv https://hrcak.srce.hr/file/94222

Source (Dublin Core)

Geodetski list
ISSN 0016-710X (Print)
ISSN 1849-0611 (Online)
Volume 64 (87)
Issue 3

Language (Dublin Core)

hrv

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
Full-text papers can be used for personal or educational purposes only. Authors' and publisher's copyrights must be acknowledged.