Skip to main content

Index Geophysics

Sudsko uređenje međe (evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku)

Item

Title (Dublin Core)

hrv Sudsko uređenje međe (evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku)
eng Judicial Boundary Arrangement (Registering of the Boundaries Arranged in a Special Procedure)

Description (Dublin Core)

hrv U radu se opisuju primjeri sudskog uređenja međe i problemi koji se pojavljuju prilikom provedbe istih. U praksi se smatra da postupak sudskog uređenja međe u nekim slučajevima nema nikakvu samostalnu težinu prilikom evidentiranja međa u katastarskim operatima, katastarskim planovima i zemljišnim knjigama. Naime, bez potrebne dokumentacije koja se temelji na Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, novu – sudski uređenu među nije moguće evidentirati. Jedan je od takvih primjera pitanje rješenja o sudskom uređenju međe u kojem su udaljenosti uređene međe od međe s katastarskog plana nešto veće. Pritom, iako ''tolerancija pomaka'' nije definirana ni jednim propisom, nadležno tijelo takav postupak tretira kao parcelaciju. Drugi je primjer inzistiranje na obvezi evidentiranja građevine koja je legalno izgrađena, ali nije evidentirana na katastarskoj čestici kojoj se međa određuje sudskim putem. Često građevina u tom trenutku nema uvjete za upis pa bi trebalo biti dovoljno samo ju iskazati u Geodetskom elaboratu evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku. Cilj je ovoga rada skrenuti pozornost na neusklađenost postupaka i očito različite kriterije sudbenih i državnih tijela nadležnih za evidentiranje međa u katastru. Također se pokazuje potreba da se zakonska rješenja ujednače, odnosno da se sporne odredbe izmijene ili pojasne. U suprotnom postavlja se pitanje smisla postojanja institucije sudskog uređenja međe, odnosno autonomnosti suda, ali i uloge geodetske struke u navedenom postupku.
eng The following analysis examines the mutual influences between the institute of the judicial boundary arrangement and the problems arising during its application. There is the perception in practice that the procedure of the judicial boundary arrangement, in some cases, doesn't have any autonomous credibility while registering the boundaries in cadastral documents, plans or in land register, so that there is no possibility to record the new, legitimate judicial boundary settlement without associated building or utilisation acts, based upon the physical planning legislation. One of the examples is the judicial boundary arrangement where the distances between judicially arranged boundary and cadastral document boundary are larger than usual. In that case, even though the ‘offset tolerance’ is not defined by any regulation, the responsible authority by its own interpretation proclaims the procedure as the land division. The second example is insisting on the obligation of registering the legally built structure on cadastral parcel whose boundary is decided by the court, even if the building doesn’t have objective conditions to be recorded and should only be mentioned in the Geodetic report of registering the boundaries arranged in a special procedure. However, the goal of this article is to emphasize the discrepancy of the procedures and obvious different criteria employed by governmental authorities responsible for boundary registration and judicial authorities, but even more the necessity to unify specific laws, or to modify and provide an explanation for the disputable regulations. If not, the question arises of the purpose not only of the institution of judicial boundary arrangement and court autonomy, but the role of geodesic profession in the particular procedures.

Creator (Dublin Core)

Boban, Tomislav

Subject (Dublin Core)

hrv sudsko uređenje međe; evidentiranje međa uređenih u posebnom postupku; zakon; pravilnik; geodetski elaborat
eng judicial boundary arrangement; registering of the boundaries arranged in a special procedure; legislation; regulations; geodetic report

Publisher (Dublin Core)

Croatian geodetic society

Date (Dublin Core)

2010

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/53016
hrv https://hrcak.srce.hr/file/80886

Source (Dublin Core)

Geodetski list
ISSN 0016-710X (Print)
ISSN 1849-0611 (Online)
Volume 64 (87)
Issue 1

Language (Dublin Core)

hrv

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
Full-text papers can be used for personal or educational purposes only. Authors' and publisher's copyrights must be acknowledged.