Skip to main content

Index Geophysics

Razvoj i primjena pseudolita za pozicioniranje i navigaciju

Item

Title (Dublin Core)

hrv Razvoj i primjena pseudolita za pozicioniranje i navigaciju
eng Development and Pseudolite Applications in Positioning and Navigation

Description (Dublin Core)

hrv Iako su Globalni navigacijski satelitski sustavi (GNSS) uveli revolucionarne promjene na području pozicioniranja i navigacije, poznato je da preciznost, pouzdanost, dostupnost i cjelovitost rezultata dobivenih tom tehnologijom značajno ovisi o broju i geometrijskom rasporedu vidljivih satelita. To je osobito izraženo u područjima s ograničenom vidljivošću satelita, kao što su gradska područja, doline, otvorena rudnička okna, velika gradilišta. Osim toga, u zatvorenim prostorima ili ispod zemlje, npr. tvorničke hale, unutrašnjost zgrada, tuneli, pozicioniranje je potpuno onemogućeno zbog nedostupnosti satelitskih signala. Ti nedostaci mogu se otkloniti uključivanjem dodatnih izvora signala koje odašilju pseudoliti (naziv izveden od pseudo-sateliti), terestrički generatori i odašiljači signala sličnih satelitskim, za primjenu u lokalnom području.
Pseudoliti se mogu koristiti kao nadopuna GNSS-a u slučaju nedovoljnog broja vidljivih satelita ili za poboljšanje geometrije te kao samostalan mjerni sustav koji može u potpunosti zamijeniti konstelaciju GNSS satelita, u zatvorenim prostorima, ispod zemlje ili na drugim planetima.
Iako to može izgledati kao nova mjerna tehnologija, koncept terestričkih odašiljača datira još iz vremena početaka razvoja GPS-a, kada su pseudoliti osmišljeni za testiranje GPS korisničke opreme. Od tada, uvidjevši da se pseudoliti mogu vrlo uspješno koristiti i u druge svrhe, istraživački timovi širom svijeta neprekidno usavršavaju i razvijaju nove konstrukcije pseudolita nastojeći ih prilagoditi zahtjevima pojedinih primjena.
U članku se prikazuju teorijske osnove, prednosti i nedostaci, razvoj tehnologije pseudolita, daljnja istraživanja i nove konstrukcije te primjena pseudolita u nekim područjima pozicioniranja i navigacije.
eng Although the Global navigation satellite systems (GNSS) introduced a revolutionary change in the areas of positioning and navigation, it is well known that the precision, reliability, availability and integrity of the results obtained by this technology, heavily depend on the number and geometric distribution of the satellites being tracked. This is especially problem in areas with limited sky visibility, such as urban canyons, valleys, deep open-pit mines, larges construction sites. Furthermore, indoors, or underground, such as factory halls, inside buildings, tunnels, positioning is totally disabled due to unavailability of satellite signals. These limitations can be overcome by including additional ranging signals transmitted from pseudolites (the term derived from the pseudo-satellite), ground-based generators and transmitters of GPS-like signals, for use in the local area.
Pseudolites can be used to augment the GNSS satellite constellation in case of inadequate satellites coverage and to improve the geometry, and as an independent measurement system that can completely replace the GNSS, such as indoors, underground or on the surface of other planets.
While this may seem like a new measurement technology, the concept of ground-based transmitters can be tracked back to the early development of GPS, when the pseudolites been designed to test the GPS user equipment. Since than, seeing that the pseudolites can be successfully used for other purposes, researches teams around the world continuously improve and develop new pseudolite concepts and hardware, trying to adapt them to the requirements of certain applications.
This paper presents the theoretical basis, advantages and disadvantages, technology development of pseudolites, further research, and new construction, and application of pseudolites in some areas of positioning and navigation.

Creator (Dublin Core)

Novaković, Gorana
Đapo, Almin
Mahović, Hrvoje

Subject (Dublin Core)

hrv pseudoliti; proširenje GPS-a; pozicioniranje i navigacija u zatvorenim prostorima
eng pseudolite; GPS augmentation; indoor positioning and navigation

Publisher (Dublin Core)

Croatian geodetic society

Date (Dublin Core)

2009

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/40861
hrv https://hrcak.srce.hr/file/64041

Source (Dublin Core)

Geodetski list
ISSN 0016-710X (Print)
ISSN 1849-0611 (Online)
Volume 63 (86)
Issue 3

Language (Dublin Core)

hrv

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
Full-text papers can be used for personal or educational purposes only. Authors' and publisher's copyrights must be acknowledged.