Skip to main content

Index Geophysics

Geostatistička analiza batimetrijskih mjerenja na primjeru jezera Kozjak

Item

Title (Dublin Core)

hrv Geostatistička analiza batimetrijskih mjerenja na primjeru jezera Kozjak
eng Geostatistical Analysis of Bathymetric Measurements: Lake Kozjak Case Study

Description (Dublin Core)

hrv Suvremena batimetrijska mjerenja kombinacijom satelitskog određivanja položaja i ultrazvučnog dubinomjera izvode se uzduž predefiniranih profila i rezultiraju točkastim vrijednostima dubina dna rijeka, jezera ili mora. Za izradu trodimenzionalnih modela dna potrebno je izvršiti interpolaciju vrijednosti u točkama raspoređenim u pravilnoj mreži. Prostorna interpolacija pretpostavlja da su vrijednosti atributa na bliskim lokacijama sličnije od onih na udaljenim lokacijama. U geostatistici, kod primjene metode kriginga, težine s kojim mjerene vrijednosti utječu na vrijednost atributa u interpoliranoj točki se računaju iz vrijednosti kovarijance u semivariogramu, odnosno statističke varijabilnosti udaljenosti između lokacija. Izbor postupka interpolacije znatno utječe na konačni rezultat. Rezultati batimetrijskih mjerenja u blizini podvodne sedrene barijere na jezeru Kozjak opterećeni su trendom zbog sustavnog utjecaja pogreške nagiba dna jezera. U ovom se radu ispituje geostatistička metoda univerzalnoga kriginga kojom se iz mjerenih podataka uklanja trend. Istraživanje je uključilo ispitivanje utjecaja a priori određenih standardnih odstupanja u točkama mjerenja na a posteriori standardno odstupanje u interpoliranih točaka.
eng Bathymetric measurements with a combination of satellite positioning and echosounder are performed along the vessel trajectories, resulting in point depth values of river, lake or sea bottom. A regular mesh of values interpolated from measured data is necessary for three-dimensional models of the bottom. Spatial interpolation assumes that locations close together are more similar than locations that are far apart. In geostatistical method of kriging, weights of the influence of measurements observed at particular locations are calculated according to the value of covariance or of semivariogram, the statistical variant of distances between locations. Bathymetric measurements around the subsurface travertine barrier in the Lake Kozjak show significant trend caused by a systematic error due to the slopeness of the bottom. We used universal kriging that allows for the trend in the data. We discuss the influence of measurement errors at observed points on prediction standard errors at interpolated points.

Creator (Dublin Core)

Medak, Damir
Pribičević, Boško
Krivoruchko, Konstantin

Subject (Dublin Core)

hrv geostatistika; univerzalni kriging; batimetrija; uklanjanje trenda
eng geostatistics; universal kriging; bathymetry; trend removal

Publisher (Dublin Core)

Croatian geodetic society

Date (Dublin Core)

2008

Type (Dublin Core)

text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Format (Dublin Core)

application/pdf

Identifier (Dublin Core)

https://hrcak.srce.hr/30971
hrv https://hrcak.srce.hr/file/49038

Source (Dublin Core)

Geodetski list
ISSN 0016-710X (Print)
ISSN 1849-0611 (Online)
Volume 62 (85)
Issue 3

Language (Dublin Core)

hrv

Rights (Dublin Core)

info:eu-repo/semantics/openAccess
Full-text papers can be used for personal or educational purposes only. Authors' and publisher's copyrights must be acknowledged.